Logo1       Title

Pogosta vprašanja in odgovori o izvajanju drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta.

Kakšen bo nabor neobveznih izbirnih predmetov?

Za učence od 4. do 6. razreda bodo osnovne šole izvajale pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Za učence od 7. do 9. razreda pa pouk drugega jezika. Pouk navedenih neobveznih izbirnih predmetov se bo začel izvajati postopoma in sicer za učence 4. in 7. razreda v šolskem letu 2014/15, za učence 5. in 8. razreda v šolskem letu 2015/16 in za učence 6. in 9. razreda v šolskem letu 2016/17.

Koliko ur pouka NIP tedensko lahko učenec izbere?

Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka NIP tedensko.

Katere NIP je šola dolžna ponuditi v šolskem letu 2014/15?
Vsaka osnovna šola je dolžna ponuditi učencem 2. tuji jezik kot NIP učencem, ki bodo v omenjenem šolskem letu obiskovali 4. oz. 7. razred v obsegu 2 ur tedensko. Ostalih NIP šola ni dolžna ponuditi. Šola lahko učencem 7. razreda ponudi 2. tuji jezik tudi v naboru obveznih izbirnih predmetov.

Ali se NIP ocenjujejo?

Da. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Kje je objavljen učni načrt za drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu kot NIP?

Učni načrt je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf)

Kakšna je razlika med obveznim (v nadaljevanju OIP) in neobveznim izbirnim predmetom v 7. razredu?

Razlika med obveznim in neobveznim izbirnim predmetov je v vsebini učnih načrtov. Raven znanja OIP je v 7. razredu vedno začetna, medtem ko je pri NIP lahko tudi nadaljevalna (v primeru, če ste NIP poučevali že v 2. VIO). Šola za poučevanje OIP lahko izbira med 13 jezikovnimi predmeti, medtem ko je v naboru NIP le 6 tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina in madžarščina).

Kakšna je razlika med 2. tujim jezikom kot NIP in ostalimi predmeti iz nabora NIP?

2. tuji jezik kot NIP se poučuje 2 uri na teden, medtem ko imajo ostali NIP (umetnost, šport, tehnika, računalništvo) 1 uro tedensko. Učenec glede na dovoljeno tedensko obremenitve lahko izbere dva enourna predmeta ali pa samo 2. tuji jezik.

Ali pouk NIP lahko časovno umestimo med izvajanje obveznega pouka?

Ne. NIP sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

Kdaj učenec lahko preneha z obiskovanjem NIP?

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obisovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Smiselno je, da šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot NIP učenci obiskujejo neprekinjeno skozi celotno vzgojno izobraževalno obdobje.

Ali učenec lahko zamenja NIP?

Da. Menjava NIP je možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Kakšne so normativne meje za izvajanje pouka NIP?

Normativ za NIP je enak kot pri OIP (skupno število učencev enega VIO deljeno z 24, rezultat zaokrožimo navzgor). Spodnja meja za izvajanje pouka v eni skupini je 8 učencev, zgornja pa 28.

Kakšne informacije je glede izvajanja NIP dobilo vodstvo šole?
Izvajanje NIP je opredeljeno v okrožnicah MIZŠ z dne 6. 8. 2013 (http://www.zrss.si/pdf/040913152208_3968_okroznica_zos.pdf) in 14. 4. 2014 (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/OS/2014/Izvajanje_tujega_jezika_24_4_14.pdf)

Spletna stran www.2tj.si za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. Da bi izvedeli več o pogojih poslovanja in pogojih piškotkov si preberite naše pogoje.

Sprejemam piškotke na tej spletni strani.

EU zakon o piškotkih